โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ โฮมสเตย์บ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ โฮมสเตย์บ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ด้วยโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี จำนวน 15 คน อาจารย์ผู้ควบคุมจำนวน 4 คน จัดกิจกรรม ณ โฮมสเตย์บ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่น การเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าแบบโบราณ เพื่อให้นักศึกษาเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งมีอัตลักษณ์ และความเชื่อประเพณีเป็นของท้องถิ่น การดำเนินชีวิต วัฒนธรรมการแต่งกาย และการประกอบอาชีพของคนในชุมชน

ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้เขียนข่าว