งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม นิทรรศการ KPRU ชวนช้อป OTOP ชุมชน 2022

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม นิทรรศการ KPRU ชวนช้อป OTOP ชุมชน 2022

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ร่วมกิจกรรม นิทรรศการ KPRU ชวนช้อป OTOP ชุมชน 2022

 

 

งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ KPRU ชวน ช้อป OTOP ชุมชน 2022 ณ อาคารฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเสนอผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ University as Marketplace ทั้งก่อนหน้านี้และในวันนี้ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนฐานรากของตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลแม่จะเรา และตำบลแม่ตาว ในส่วนของโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบไปด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ กลุ่มจักรสานพบพระทรายงาม และกลุ่มกล้วยรสเลิศแม่กลอง สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 40 ผลงาน 30 ผลิตภัณฑ์ มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด “ยลวิถีชาวกำแพงเพชรสู่ผืนผ้าทอ” โดย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีมอบรางวัล “บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคม” ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 19 รางวัล เป็นต้น