โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิน้ำแร่เพื่อสุขภาพแม่กาษา และวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มน้ำแร่ออนเซ็นต.แม่กาษา 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิน้ำแร่เพื่อสุขภาพแม่กาษา และวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มน้ำแร่ออนเซ็นต.แม่กาษา 

ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร และ ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิน้ำแร่เพื่อสุขภาพ แม่กาษา และวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มน้ำแร่ออนเซ็นต.แม่กาษา ได้ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์มีให้สวยงามและทันสมัย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ให้แก่ผลิตภัณฑ์มากขึ้น และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มีชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน สำหรับกลุ่มสตรีและกลุ่มว่างงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักในช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และนำสินค้าไปประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมสินค้า U2T for BCG ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร 
ผู้เขียนข่าว