จัดสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

จัดสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

ด้วยงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการจัดการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (Special English 4)  ในภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 46 คน และบุคลากรจำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับการสอบ TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication       เป็นแบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาแม่ ซึ่งจัดทำโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ผู้ที่เข้าสอบ TOEIC สามารถนำผลการสอบ      ไปใช้สมัครงานได้ทั่วโลก และผลสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ ทั้งนี้ทางงานศูนย์ภาษาฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงผลการตรวจ ATK ที่ ที่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง     ก่อนวันสอบด้วย

สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
ผู้เขียนข่าว