จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

ด้วยงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือ Mock Test เป็นแบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่ ทั้งนี้ ในการดำเนินการสอบ ทางงานศูนย์ภาษาฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัด

อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว