จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

ด้วยงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 (Special English 1-4) ครั้งที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ ในการดำเนินการสอบ ทางงานศูนย์ภาษาฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัด

อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว