โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด   จัดกิจกรรม การสัมมนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันรวมไปถึงศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณศรันยู งามแสง ประธานกรรมการ บริษัท นิว ริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และที่ปรึกษาด้านธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าให้มีแรงบันดาลใจก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจการค้าทั้งในและระหว่างประเทศได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าในด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยเน้นทักษะด้านการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมไปถึงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในแวดวงธุรกิจ ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศได้

อาจารย์ธนัชพร หาได้

ผู้เขียนข่าว