โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี ณ บ้านสวนเมล่อน ตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี ณ บ้านสวนเมล่อน ตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี ณ บ้านสวนเมล่อน ตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงานโดยใช้หลักความรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกจิตสำนักเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ภาค กศ.บป. รหัสนักศึกษา 6435201 เข้าร่วม จำนวน 18 คน โดยมี ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ และผศ.พรรษพร เครือวงษ์ เป็นผู้ควบคุมในการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการทัศนศึกษานอกห้องเรียน หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจ นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาด้านการเรียนและการศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในการปฏิบัติงานจริง และเพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดและทัศนคติที่กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์และเกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติได้ อีกทั้งยังมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ในการทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาได้รู้ถึงความต้องการของตลาดของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทำให้มีการวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคตของได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ อีกทั้งยังทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์

    ผู้เขียนข่าว