มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม Open House 2023 ให้แก่มูลนิธิ และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในอำเภอแม่สอด เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและหารือการจัดส่งนักเรียนของศูนย์การเรียนรู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม Open House 2023 ให้แก่มูลนิธิ และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในอำเภอแม่สอด เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและหารือการจัดส่งนักเรียนของศูนย์การเรียนรู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

วันที่ 1 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม Open House 2023 ให้แก่มูลนิธิคอตตอนออน (Cotton on Foundation) ศูนย์การเรียนรู้ซ่าทูเหล่ (Has Htoo Lei) ศูนย์การเรียนรู้มินมะฮอว์ (Min Ma Haw) ศูนย์การเรียนรู้ซีดีซี (CDC) ศูนย์การเรียนรู้ New Blood ศูนย์การเรียนรู้ K GED ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และครูศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่เข้าร่วม จำนวน 122 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและหารือการจัดส่งนักเรียนของศูนย์การเรียนรู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย 1.การแนะนำมหาวิทยาลัย อาคารสถานที่ ศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากร โดยใช้ 3 ภาษาร่วมกัน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมาและภาษากะเหรี่ยง  2.การแนะนำการศึกษาต่อและการมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 3.การแนะแนวการศึกษาของแต่ละโปรแกรมวิชา ได้แก่ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบัญชีและการเป็นผู้ประกอบการ และ4.การตอบข้อซักถามของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และครู เพื่อเปิดโอกาสและประสานการจัดส่งนักเรียนต่างชาติมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ผลการดำเนินการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี นักเรียนสนใจเรียนต่ออย่างมากและมูลนิธิคาดว่าจะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้สนใจเข้าเรียนได้มากกว่า 20 คน และสนับสนุนให้นักเรียนที่มีศักยภาพเข้าศึกษาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

อาจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

ผู้เขียนข่าว