โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม การอบรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ชั้นปีที่ ๑

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม การอบรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ชั้นปีที่ ๑

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม การอบรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ชั้นปีที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด วิทยากร โดย อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค จุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม และเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกทักษะการนำเสนองานด้านภาษาอังกฤษ

อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช

ผู้เขียนข่าว