โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของเทอม 3/2565

โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของเทอม 3/2565

เมื่อวันที่12 กรกฎาคม 2566 โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรม รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของเทอม 3/2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่าง อาจารย์และนักศึกษาด้วยกัน บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความชื่นมื่นและอบอุ่น  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเรียน 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

อาจารย์นิพิฐพนธ์  ฤาชา

ผู้เขียนข่าว