โปรแกรมวิชาการบัญชี รับการตรวจประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมวิชาการบัญชี รับการตรวจประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้ารับการตรวจประเมิน Aun-QA โดย ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ซึ่งมีรายนามดังนี้

1.  ผศ. ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประธานผู้ตรวจประเมินจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

2.  ผศ. การันต์ เจริญสุวรรณ คณะกรรมการภายใน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3. ผศ. พรรษพร เครือวงษ์ เลขานุการหลักสูตร อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
4. นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตร เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ในการนี้ได้มีการสัมภาษณ์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งจะนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

ผู้ช่วยศาตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์

ผู้เขียนข่าว