รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กำหนดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยในปีการศึกษา 2566 มีสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว