ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566

ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566

เมื่อวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2566 ตัวแทนอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566 ณ โฮมสเตย์บ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อลงพื้นสรุปข้อมูลการพัฒนาโฮมเสตย์ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด และการจัดทำบัญชีครัวเรือน และการยกระดับโฮมสเตย์ให้ได้รับมาตรฐาน และนำข้อมูลมาจัดทำวีดีโอสรุปการดำเนินงาน โดยจากลงพื้นที่ดังกล่าว โฮมเสตย์พร้อมที่จะพัฒนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐานและมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี

ผู้เขียนข่าว