จัดสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ภาคเรียนที่ 1/2566

จัดสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ภาคเรียนที่ 1/2566

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการจัดการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (Special English 4)  ในภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 34 คน และบุคลากรจำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับการสอบ TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication  เป็นแบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาแม่ ซึ่งจัดทำโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ผู้ที่เข้าสอบ TOEIC สามารถนำผลการสอบ      ไปใช้สมัครงานได้ทั่วโลก และผลสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ ทั้งนี้ งานศูนย์ภาษาฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าสอบด้วย

อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว