การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนและการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนและการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับคณะครูตัวแทนโรงเรียนในเขต 5 อำเภอชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่าการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ  ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร และหลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะเปิดรับในปีการศึกษา 2567 ให้กับครูแนะแนว และสามารถประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในเขต 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก โดยในการจัดประชุมมีครูแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 20 แห่ง และมีผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิชาต่างๆ ทั้งคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมนำเสนอหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาร่วมด้วย         มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2567 และรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2567 โดยสมัครได้ด้วยตนเองที่ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด หรือสมัครออนไลน์ www.kpru.ac.th

อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว