จัดสัมมนา อบรมหลักสูตร “ภาษีธุรกิจออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ”

จัดสัมมนา อบรมหลักสูตร “ภาษีธุรกิจออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี รหัส 6355201 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการจัดโครงการสัมมนา ในหลักสูตร “ภาษีธุรกิจออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ” มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 70 คน ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม เป็นวิทยากรในการบรรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาทางการบัญชี เป็นการเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจของวิชาชีพบัญชี และภาษีออนไลน์ ให้รู้จักวิชาชีพด้านบัญชีภาษีเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมไป สามารถอบรมเก็บ ชม. CPA , CPD , อื่นๆ 6 ชม. สำหรับผู้ทำบัญชีและต้องขอขอบคุณท่านผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ที่มาเป็นประธานเปิดในครั้งนี้ และขอขอบคุณอาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชี นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้ประกอบการ ผู้ทำบัญชี ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และที่สำคัญต้องขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 4รหัส 6355201 ที่จัดงานในครั้งนี้ที่ทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์  จูรัตน์

ผู้เขียนข่าว