ขอเชิญบัณฑิต ผู้ปกครองและครอบครัว ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ขอเชิญบัณฑิต ผู้ปกครองและครอบครัว ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ผู้ปกครองและครอบครัว ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ และห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีกำหนดการและข้อมูลสำคัญดังนี้

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม สถานที่
เวลา 08.30 – 09.00 น. บัณฑิต ผู้ติดตาม/ผู้ปกครอง นักศึกษาปัจจุบัน ลงทะเบียนร่วมงานบริเวณทางเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • Scan QR Code เพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียน (ผู้ลงทะเบียนทั้งบัณฑิตและผู้ติดตาม/ผู้ปกครองจะได้รับสิทธิ์ลุ้นของที่ระลึกภายในงาน)
หน้าห้องประชุมทับทิม ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 09.01 – 09.30 น. พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตดีเด่น
 • ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กล่าวแสดงความยินดี
 • มอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตดีเด่นระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ
 • สุ่มแจกของที่ระลึกสำหรับบัณฑิต ผู้ติดตาม/ผู้ปกครง ที่อยู่ร่วมพิธีในห้องประชุม
 • ถ่ายภาพรวมบัณฑิต ผู้ติดตาม/ผู้ปกครอง และคณาจารย์บนเวที
ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 09.31 – 12.00 น. ถ่ายภาพบัณฑิต ผู้ปกครอง/ผู้ติดตาม และคณาจารย์ บริเวณป้ายแสดง ความยินดี หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(โปรแกรมวิชาละ 3 ชุด ชุดที่ 1 บัณฑิตและคณาจารย์ ชุดที่ 2 บัณฑิต ผู้ปกครอง/ผู้ติดตาม และคณาจารย์ ชุดที่ 3 บัณฑิต คณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน)
 • โปรแกรมวิชาการบัญขี
 • โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • โปรแกรมวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
 • โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
 • โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
** ระหว่างการรอถ่ายภาพ บัณฑิตสามารถเข้าถ่ายภาพตามซุ้มแสดงความยินดีได้
** ระหว่างกิจกรรมการถ่ายภาพ จะมีการสุ่มแจกของที่ระลึกสำหรับบัณฑิต ผู้ติดตาม/ผู้ปกครอง และนักศึกษา ที่ลงทะเบียนร่วมงาน
ป้ายแสดงความยินดี ชั้น 1
หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

การแต่งกาย

 • บัณฑิต แต่งกายด้วยชุดครุยที่ใช้ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 • น.ศ.ปัจจุบัน ชุดนักศึกษา / ชุดสุภาพ รองเท้าสุภาพ ไม่สวมกางเกงยีน
 • ผู้บริหารและอาจารย์ แต่งกายชุดปกติขาว พร้อมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
 • เจ้าหน้าที่ แต่งกายชุดปกติขาว (ถ้าไม่มีใช้ชุดสูท) พร้อมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • ภายในงานมีจำหน่ายอาหาร น้ำดื่ม
 • ผู้มีสิทธิ์รับของที่ระลึก เป็นบัณฑิต ผู้ติดตาม/ผู้ปกครอง ที่ลงทะเบียนตามจุดที่กำหนด

สถานที่จอดรถ

 • บริเวณด้านหลัง และด้านหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • บริเวณรอบอาคารสิรินธร

ติดต่อสอบถามการออกร้านค้า

 • นายวีระ  วนาเจริญเขต โทร. 085-606-7049
 • นางสาวปิยวรรณ  คำหอม โทร. 087-550-5264

ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดงาน

 • อาจารย์ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ โทร. 081-442-5487
 • นายวีระ  วนาเจริญเขต โทร. 085-606-7049

ดร. เอกรัฐ ปัญญาเทพ
ผู้เขียน