กิจกรรมพัฒนาความรู้นอกห้องเรียน โดยศึกษาดูงานสถานประกอบการ

กิจกรรมพัฒนาความรู้นอกห้องเรียน โดยศึกษาดูงานสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2567 โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้นอกห้องเรียน โดยศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดและทัศนคติที่กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์และเกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติได้ อีกทั้งยังมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ นำโดยผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หมู่เรียน 6455201 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท รุ่งนิยาการบัญชี จำกัด สำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติติงานด้านบัญชี และภาษีอากร เพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงานโดยใช้หลักความรู้การบัญชี และภาษีในยุคปัจจุบัน และ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์

ผู้เขียนข่าว