กิจกรรมจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้น่าอยู่

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้น่าอยู่

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตัวแทนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชุดที่ 9 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม อาจารย์ราววาด  ยิ้มสวัสดิ์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  เพ็งวัน  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้น่าอยู่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เวลา 13.00 – 16.30 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดสถานที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  โดยจัดเตรียมแปลงปลูกผักสำหรับกิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามแนวเกษตรอินทรีย์ ผึ้งน้อยปลูกรัก ปลูกผักกินเอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน ได้มอบต้นพันธุ์มะนาวจำนวน 5 ต้น เพื่อใช้ปลูกในโอกาสการจัดงานวันคล้ายวันสถาปณามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม

ผู้เขียนข่าว