กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาแนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ ณ กลุ่มจักสาน พบพระทรายงาม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาแนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ ณ กลุ่มจักสาน พบพระทรายงาม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ และอาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธสุข อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา แนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ และรายวิชาระบบบริหารราชการไทย ซึ่งได้นำนักศึกษาโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 6658201 จำนวน 27 คน ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจักสานพบพระทรายงาม และถอดลายอัตลักษณ์เพื่อรวบรวมไว้เป็นองค์ความรู้ให้แก่ท้องถิ่น ณ กลุ่มจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านจากวิทยากร โดยคุณหนูยิ้ม อัมพุนันท์ ที่หัวหน้ากลุ่มจักสานเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจักสานเป็นอย่างมาก โดยการจักสานเป็นการฝึกสมาธิ  ความอดทน ความประณีตละเอียดอ่อน เพราะการสานทุกขั้นตอนต้องใช้ความประณีต อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้แก่กลุ่มจักสานพบพระทรายงามอีกด้วย ในการบูรณาการเรียนการสอนในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและได้รับความรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริงในด้านของภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นอย่างมาก

อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข

ผู้เขียนข่าว