กิจกรรม Good DIY by ชมรมรักการอ่าน

กิจกรรม Good DIY by ชมรมรักการอ่าน

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมรักการอ่านและห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมจัดกิจกรรม Good DIY by ชมรมรักการอ่าน ในงาน Good coffee & Green market โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม อาจารย์ณัฐภาณี  บัวดี  และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา  ตาเสนา เป็นวิทยากร กิจกรรมประกอบด้วย การทำที่คั่นหนังสือปอมปอม การทำพวงกุญแจจากลูกปัด และการทำสมุดผ้าทำมือ   กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้มาร่วมงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม

ผู้เขียนข่าว