กิจกรรมอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

กิจกรรมอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 และ 2  จำนวน 151 คน เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 –16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามสมรรถนะเทียบเคียงระดับภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับ A1 และ A2 ของนักศึกษา

อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว