ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน จัดกิจกรรมการจัดดอกไม้ในแจกันขนาดเล็ก

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน จัดกิจกรรมการจัดดอกไม้ในแจกันขนาดเล็ก

เมื่อวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่านโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ได้จัดกิจกรรมของชมรมประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่สอง ได้แก่การจัดดอกไม้ในแจกันขนาดเล็ก ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด วิทยากรโดย นางสาวศิริพร  บัวคำ   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร  และพัฒนาสู่การนำไปประกอบอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกชมรมและบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม

ผู้เขียนข่าว