กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตรการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์

กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตรการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตรการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจแนวคิดการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์ สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับงานธุรกิจอย่างเหมาะสม และสามารถใช้สื่อออนไลน์อย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ โดยมีกำหนดจัดโครงการวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2567  ณ บริษัทสามเศียรจำกัด จังหวัดปทุมธานี ทรู ดิจิทัล พาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานครและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 35 คน เป็นนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน และบุคลากรผู้จัดโครงการ จำนวน 5 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  ขันแก้ว

ผู้เขียนข่าว