โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (มรภ.กพ.แม่สอด) ภายใต้กิจกรรมกิจกรรมการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21  และ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยการบูรณาการกับรายวิชา ธุรกิจระดับโลกและนวัตกรรม ในวันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 โดยเป็นออกแบบพัฒนานวัตกรรมกับการวิจัยโดยนักศึกษาได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและจุดเด่นของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วแปจีเพื่อนำมาออกแบบเครื่องจักรที่นับเป็นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยมาทดลองและพัฒนาเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้นำไปใช้ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร

ผู้เขียนข่าว