มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการการเสริมสร้างให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการการเสริมสร้างให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการการเสริมสร้างให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) โดยมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว