หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำสู่การเป็นนักการจัดการสมัยใหม่ ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร”

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำสู่การเป็นนักการจัดการสมัยใหม่ ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร”

ในวันที่ 24 มีนาคม 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำสู่การเป็นนักการจัดการสมัยใหม่ ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธิติ มหบุญพาชัย ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เปิดมุมมองเกี่ยวกับสถาณการณ์เศรษฐกิจแนวทางการประกอบธุรกิจ เพื่อ “รู้ทันสถานการณ์ วางรากฐานพัฒนาคน กำหนดแผนธุรกิจ พิชิตเป้าหมาย” รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ที่ดีแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  จรูญศรีโชติกำจร

ผู้เขียนข่าว