นำผู้ประกอบการจดทะเบียนสิทธิบัตร

นำผู้ประกอบการจดทะเบียนสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด และนางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมด้วย คุณราตรี เทากมลเดช ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลงานเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ผ้าทอมือชาวกะเหรี่ยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีความประสงค์ที่จะนำผลงานดังกล่าวยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงได้ทำการยื่นขอจดสิทธิบัตรลายผ้าเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข

ผู้เขียนข่าว