โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเสริมสร้างประสบการณ์

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเสริมสร้างประสบการณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเสริมสร้างประสบการณ์ ในหัวข้อเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและการสร้างคลิปวิดีโอสำหรับการนำเสนอผลงาน  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 19 คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานและเพื่อการบูรณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสำหรับการบริหารภาครัฐ ในการบริการวิชาการและการทำนุศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยในอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจำนวน 1 ท่าน คือ ดร. กิตติคุณ ยศบรรเทิง  ตำแหน่งผู้บริหารศูนย์ ICT เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลแม่จะเรา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์สำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานต่อไป

อาจารย์ ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่

ผู้เขียนข่าว