กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ตำบลแม่ตาว

กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ตำบลแม่ตาว

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข อาจารย์ประจำโปรแกรมรายวิชารัฐประศาสตร์ นำนักศึกษา รหัสนักศึกษา 6558201 จำนวน 12 คน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเก็บข้อมูลบริบทของพื้นที่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้วยการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 และ 2. เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ มีประสบการณ์ใหม่ เกิดการพัฒนาทักษะที่สำคัญแก่นักศึกษา

อาจารย์ ดร.ปุณณดา  ทรงอิทธิสุข

      ผู้เขียนข่าว