กิจกรรมสร้างสัมพันธ์พี่น้องชาว Entrepreneurship

กิจกรรมสร้างสัมพันธ์พี่น้องชาว Entrepreneurship

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์พี่น้องชาว Entrepreneurship ประจำปีการศึกษา 2567 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเป็นการสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษา โดยมีกิจกรรมไหว้ศาลประจำมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับนักศึกษา กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะหน้ามหาวิทยาลัย และกิจกรรมกีฬามหาสนุกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตาเสนา

ผู้เขียนข่าว