กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ตำบลแม่ตาว

กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ตำบลแม่ตาว

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 16.30 น. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการจัดทำกิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้วยการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 และ 2. เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ มีประสบการณ์ใหม่ เกิดการพัฒนาทักษะที่สำคัญแก่นักศึกษา ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 50 คน โดยมี นางสาวศิริพร บัวคำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ บรรยายหัวข้อ “ถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ได้จากการเก็บข้อมูลชุมชน” ซึ่งทำให้วัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลแม่ตาวยังคงอยุ่เพื่อให้รุ่นลูก รุ่นหลาน สืบทอดวัฒนธรรมต่อไป

อาจารย์ ดร.ปุณณดา  ทรงอิทธิสุข

ผู้เขียนข่าว