Tag Name: นักศึกษา

 • [04 พ.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี...
 • [03 พ.ย. 2566] ข่าว-จัดสัมมนา อบรมหลักสูตร "ภาษีธุรกิจออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ"...
 • [31 ต.ค. 2566] ข่าว-นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ชื่อชุดการแสดง ระบำเมียนมาร์ ในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ วีรบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ประจำปี 2566...
 • [27 ต.ค. 2566] ข่าว-จัดสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ภาคเรียนที่ 1/2566...
 • [27 ก.ย. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับชมรมรักการอ่าน ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1...
 • [23 ก.ย. 2566] ข่าว-สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการได้เข้าร่วมและจัดโครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม...
 • [23 ก.ย. 2566] ข่าว-สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21...
 • [15 ก.ย. 2566] ข่าว-กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ รัฐประศาสนศาสตร์...
 • [30 ส.ค. 2566] ข่าว-ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566...
 • [27 ส.ค. 2566] ข่าว-กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ บัญชี...
 • [27 ส.ค. 2566] ข่าว-ไหว้ครู โปรแกรมวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2566 ...
 • [06 ส.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน TikTok Contest : Yoga for Women Health ...
 • [30 ก.ค. 2566] ข่าว-รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2566...
 • [26 ก.ค. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด ถวายเทียนจำนำพรรษา แก่วัดหนองบัวบูรพา...
 • [26 ก.ค. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
 • 123»Page 1 from 11 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์