Tag Name: นักศึกษา

 • [01 ก.ย. 2563] ข่าว-ฝ่ายพยาบาล งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมและคัดกรองหาสารเสพติดสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ...
 • [15 ต.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่ 9 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตนมณี...
 • [04 ก.ย. 2562] ข่าว-รับสมัครจิตอาสาสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาทุกโปรแกรม ที่เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาต่างๆ ทั้งงานของมหาวิทยาลัย ชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ...
 • [28 ส.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย และประเพณีประกวดบูม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562...
 • [28 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562...
 • [27 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562...
 • [15 ก.ค. 2562] ข่าว-ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562...
 • [23 พ.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ 5 (รับตรงอิสระ) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562...
 • [21 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารการคลังท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ องค์การบริหารส่วตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [20 ก.ย. 2561] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา E-Sport “ROV Young Master Championship”โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ...
 • [20 ก.ย. 2561] ข่าว-โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ทีเคการ์เม้นท์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ของกาดนั่งย่องคล้องย่าม จังหวัดตาก ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 1-3 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปดอยคำ (ฝาง) ตั้งอยู่ที่ บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...
 • 123»Page 1 from 6 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์