Tag Name: นักศึกษา

 • [24 พ.ย. 2565] ข่าว-คณะอาจารย์ประจำโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมด้วยประธานกลุ่มจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลงานเรื่อง “การออกแบบลายจักสานเพื่อสร้างเป็นลายอัตลักษณ์ของกลุ่ม”...
 • [08 พ.ย. 2565] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 (Special English 1-4) ครั้งที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1/2565...
 • [27 ก.ย. 2565] ข่าว-อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ และนางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 พลัง ...
 • [18 ก.ย. 2565] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบผลการพัฒนาแผนธุรกิจไข่เค็มน้ำแร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่...
 • [14 ก.ย. 2565] ข่าว-โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม พิธีมอบเสื้อช็อป (เสื้อฝึกปฎิบัติการ) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ อาคารเรียน ๑ (อาคารฝึกปฎิบัติงานคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565...
 • [10 ก.ย. 2565] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม Goodbye senior party ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565...
 • [06 มิ.ย. 2565] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [01 ก.ย. 2563] ข่าว-ฝ่ายพยาบาล งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมและคัดกรองหาสารเสพติดสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ...
 • [15 ต.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่ 9 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตนมณี...
 • [04 ก.ย. 2562] ข่าว-รับสมัครจิตอาสาสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาทุกโปรแกรม ที่เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาต่างๆ ทั้งงานของมหาวิทยาลัย ชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ...
 • [28 ส.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย และประเพณีประกวดบูม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562...
 • [28 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562...
 • [27 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562...
 • [15 ก.ค. 2562] ข่าว-ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562...
 • [23 พ.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ 5 (รับตรงอิสระ) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562...
 • 123»Page 1 from 6 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์