Tag Name: นักศึกษา

 • [23 พ.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ 5 (รับตรงอิสระ) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562...
 • [21 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารการคลังท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ องค์การบริหารส่วตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [20 ก.ย. 2561] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา E-Sport “ROV Young Master Championship”โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ...
 • [20 ก.ย. 2561] ข่าว-โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ทีเคการ์เม้นท์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ของกาดนั่งย่องคล้องย่าม จังหวัดตาก ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 1-3 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปดอยคำ (ฝาง) ตั้งอยู่ที่ บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [11 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ...
 • [11 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัด "อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม" ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แบรนด์กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร" ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต และการจัดการระบบการผลิตแบบลีน ณ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ...
 • 1234»Page 2 from 7 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์