Tag Name: นักศึกษา

 • [28 ก.พ. 2567] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน จัดกิจกรรมการจัดดอกไม้ในแจกันขนาดเล็ก...
 • [28 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรมอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา...
 • [28 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน กลุ่มบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [27 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาข้อมูลความพร้อมและความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [24 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรม​วิชาการ​บัญชี​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ แม่สอด​ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับนักศึกษา​ภาค​กศ.บป.​...
 • [23 ก.พ. 2567] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม “DMW Open House 2024”...
 • [19 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรม​วิชารัฐประศาสนศาสตร์ ​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ แม่สอด​ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2/2566...
 • [17 ก.พ. 2567] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดงาน Good coffee & Green market...
 • [17 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรม Good DIY by ชมรมรักการอ่าน...
 • [16 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาแนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ ณ กลุ่มจักสาน พบพระทรายงาม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • [14 ก.พ. 2567] ข่าว-ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการในโอกาสได้รับรางวัลการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด “ธุรกิจชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”...
 • [14 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรมจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้น่าอยู่...
 • [13 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ...
 • [12 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรมพัฒนาความรู้นอกห้องเรียน โดยศึกษาดูงานสถานประกอบการ...
 • [07 ก.พ. 2567] ข่าว-คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร...
 • 1234»Page 2 from 13 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์