Tag Name: บริการวิชาการ

 • [25 พ.ค. 2567] ข่าว-รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567...
 • [24 พ.ค. 2567] ข่าว-นำผู้ประกอบการจดทะเบียนสิทธิบัตร...
 • [08 พ.ค. 2567] ข่าว-กิจกรรมการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยจากกระดาษ...
 • [19 เม.ย. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เค็มน้ำแร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่...
 • [02 เม.ย. 2567] ข่าว-กิจกรรมเรียงร้อยดวงใจ ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี...
 • [26 มี.ค. 2567] ข่าว-ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน ได้เป็นกรรมการตรวจการทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1...
 • [24 มี.ค. 2567] ข่าว-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำสู่การเป็นนักการจัดการสมัยใหม่ ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร”...
 • [23 มี.ค. 2567] ข่าว-โครงการ “ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace” เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋นบ้านหนองบัวฯ...
 • [22 มี.ค. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาอาชีพ นิทรรศการ“ส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและการแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Towards a Sustainable Borderland : Education, Careers, Development”...
 • [21 มี.ค. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21...
 • [18 มี.ค. 2567] ข่าว-คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่...
 • [17 มี.ค. 2567] ข่าว-จัดโครงการ “ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace” เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋นบ้านหนองบัวฯ...
 • [16 มี.ค. 2567] ข่าว-โครงการ “ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace”เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋นบ้านหนองบัวฯ...
 • [14 มี.ค. 2567] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม “DMW Open House 2024”...
 • [09 มี.ค. 2567] ข่าว-กิจกรรม Good DIY by ชมรมรักการอ่าน...
 • 123»Page 1 from 9 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์