Tag Name: บริการวิชาการ

 • [25 ก.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “แม็คโครโชห่วย” ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 24 กันยายน 2563...
 • [17 ก.ย. 2563] ข่าว-งานบริการวิชาการ ร่วมกับกลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบริการวิชาการ มาจำหน่ายภายในกิจกรรมตลาดนัดโรบินสันปันสุข ในวันที่ 11-14 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด...
 • [29 ส.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ” ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562...
 • [18 ส.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562...
 • [30 ก.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Kpru For Community ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากำแพงเพชร เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562...
 • [15 ก.ค. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ ติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562...
 • [08 ก.ค. 2562] ข่าว-สำนักงานปปส. ภาค 6 นำคณะแกนนำชุมชนเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ...
 • [18 มี.ค. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 มี.ค. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • [01 ก.พ. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสำรวจและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข อ.พบพระ จ.ตาก...
 • [05 ก.พ. 2561] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [15 ม.ค. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ O-net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม...
 • [15 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล กิจกรรมเสริมสร้างเยาวชน สู่ IT 4.0 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 อำเภชายแดนจังหวัดตาก...
 • [06 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์