Tag Name:บริการวิชาการ

 • [30 ก.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Kpru For Community ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากำแพงเพชร เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562...
 • [15 ก.ค. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ ติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562...
 • [08 ก.ค. 2562] ข่าว-สำนักงานปปส. ภาค 6 นำคณะแกนนำชุมชนเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ...
 • [18 มี.ค. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 มี.ค. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • [01 ก.พ. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสำรวจและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข อ.พบพระ จ.ตาก...
 • [05 ก.พ. 2561] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [15 ม.ค. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ O-net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม...
 • [15 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล กิจกรรมเสริมสร้างเยาวชน สู่ IT 4.0 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 อำเภชายแดนจังหวัดตาก...
 • [06 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • [03 ส.ค. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยชุมชนร่วมกับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการเครือข่าย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2560 ณ เทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [30 พ.ค. 2560] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน และการติดตามผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ ชุมชนอิสลาม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [30 พ.ค. 2560] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการติดตามผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ชุมชนอิสลาม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [08 พ.ค. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล ได้มอบเตียงพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การพยาบาลเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ มาตรฐานวิชาชีพ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์