Tag Name: บริการวิชาการ

 • [16 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาแนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ ณ กลุ่มจักสาน พบพระทรายงาม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • [15 ก.พ. 2567] ข่าว-ทีมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานให้มีมาตรฐาน...
 • [13 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ...
 • [07 ก.พ. 2567] ข่าว-คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร...
 • [23 ม.ค. 2567] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกันพัฒนาการผลิตและการแปรรูปกาแฟมอโก้คี...
 • [20 ธ.ค. 2566] ข่าว-ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2567...
 • [16 ธ.ค. 2566] ข่าว-สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1...
 • [08 พ.ย. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้...
 • [31 ต.ค. 2566] ข่าว-นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ชื่อชุดการแสดง ระบำเมียนมาร์ ในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ วีรบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ประจำปี 2566...
 • [30 ต.ค. 2566] ข่าว-การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนและการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2567...
 • [23 ต.ค. 2566] ข่าว-กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถชุมชนบ้านแม่ปะเหนือ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาหัวยุ่ง...
 • [30 ก.ย. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมครู ศศช. กลุ่มบ้านมอโก้คี ได้จัดกิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนรู้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกและแปรรูปกาแฟให้เยาวชนและแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก ...
 • [27 ก.ย. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสำนักงาน กศน.อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ร่วมกันจัดตั้งหน่วยจัดการเรียนรู้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)...
 • [23 ก.ย. 2566] ข่าว-สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการได้เข้าร่วมและจัดโครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม...
 • [23 ก.ย. 2566] ข่าว-สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21...
 • 123»Page 1 from 8 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์