Tag Name: บริการวิชาการ

 • [03 ส.ค. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยชุมชนร่วมกับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการเครือข่าย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2560 ณ เทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [30 พ.ค. 2560] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน และการติดตามผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ ชุมชนอิสลาม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [30 พ.ค. 2560] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการติดตามผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ชุมชนอิสลาม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [08 พ.ค. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล ได้มอบเตียงพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การพยาบาลเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560...
 • [20 มี.ค. 2560] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน ร่วมสร้างฝายมีชีวิตเนินพิศวง บ้านห้วยหินฝน หมู่ 6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560...
 • [09 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [09 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีออกให้บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ...
 • [22 ก.พ. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง “ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่นวัตกรรมของชุมชน” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์2560 ณ หมู่บ้านพะกา ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [06 ก.พ. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้าเช็ดหน้าให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ วัดห้วยกะโหลก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [21 ม.ค. 2560] ข่าว-คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมจำนวนกว่า 300 คน ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ...
 • [10 ม.ค. 2560] ข่าว-งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม “ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน” ภายใต้โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ...
 • [25 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการ 1 ชุมชน 1 มหาวิทยาลัย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นการทำลูกประคบสมุนไพรและการติดตามผล ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559...
 • [23 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการต้นกล้านักบริหารการจัดการทั่วไป โดยมี กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559...
 • [22 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการค่ายยุวชนโลจิสติกส์ 2016 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โครงการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนอำเภอชายแดน จังหวัดตาก กิจกรรมเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ในวันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม...
 • 123Page 2 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์