Tag Name: บุคลากร

 • [24 พ.ย. 2565] ข่าว-คณะอาจารย์ประจำโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมด้วยประธานกลุ่มจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลงานเรื่อง “การออกแบบลายจักสานเพื่อสร้างเป็นลายอัตลักษณ์ของกลุ่ม”...
 • [07 พ.ย. 2565] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ...
 • [05 ต.ค. 2565] ข่าว-นักวิจัยโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์บ้านมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ภายใต้แผนการดำเนินงานส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่พัฒนาสังคมและชุมชน...
 • [27 ก.ย. 2565] ข่าว-อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ และนางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 พลัง ...
 • [16 ก.ย. 2565] ข่าว-อาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดรูปแบบระบบบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลพระธาตุผาแดง...
 • [16 ก.ย. 2565] ข่าว-วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกิจกรรมการบูรณการเรียนการสอนกับรายวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลทางการตลาด...
 • [11 ก.ย. 2565] ข่าว-ผู้ปฏิบัติงาน U2T พื้นที่ตำบลท่าสายลวด จำนวน 8 คน จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทานาคาสินค้าดีตำบลท่าสายลวด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2 ...
 • [10 ก.ย. 2565] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม Goodbye senior party ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565...
 • [09 ก.ย. 2565] ข่าว-คณะทำงาน U2T ลงพื้นที่ตำบลท่าสายลวด จำนวน 8 คน จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นไม้หยกอัญมณีสินค้าดีตำบลท่าสายลวด...
 • [06 ก.ย. 2565] ข่าว-อาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชีเข้ารับเกียรติบัตร เนื่องจากได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หลักสูตรดีเด่น” ...
 • [15 ต.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่ 9 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตนมณี...
 • [04 ก.ย. 2562] ข่าว-รับสมัครจิตอาสาสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาทุกโปรแกรม ที่เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาต่างๆ ทั้งงานของมหาวิทยาลัย ชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ...
 • [08 ส.ค. 2562] ข่าว-ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ณ ศาลจังหวัดแม่สอด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562...
 • [30 ก.ค. 2562] ข่าว-ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562...
 • [28 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562...
 • 1234Page 1 from 4 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์