Tag Name: บุคลากร

 • [15 ต.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่ 9 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตนมณี...
 • [04 ก.ย. 2562] ข่าว-รับสมัครจิตอาสาสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาทุกโปรแกรม ที่เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาต่างๆ ทั้งงานของมหาวิทยาลัย ชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ...
 • [08 ส.ค. 2562] ข่าว-ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ณ ศาลจังหวัดแม่สอด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562...
 • [30 ก.ค. 2562] ข่าว-ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562...
 • [28 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562...
 • [27 พ.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [20 ก.ย. 2561] ข่าว-โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “ส่งเสริมงานบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา” กิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริการให้คำปรึกษา ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2” ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการ Otop Junior Contest ปี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฉลากสินค้า (LOGO) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แบรนด์กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร" ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [23 ส.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ทุ่งโจ้โว้ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างห้างสรรพสินค้าแมคโคร สาขาแม่สอด เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [08 ม.ค. 2561] ข่าว-ฝ่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 ณ ไร่พงศ์คุ้มภัย อ.พบพระ จ.ตาก...
 • [08 ม.ค. 2561] ข่าว-หน่วยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์