Tag Name: บุคลากร

 • [15 ต.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่ 9 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตนมณี...
 • [04 ก.ย. 2562] ข่าว-รับสมัครจิตอาสาสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาทุกโปรแกรม ที่เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาต่างๆ ทั้งงานของมหาวิทยาลัย ชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ...
 • [08 ส.ค. 2562] ข่าว-ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ณ ศาลจังหวัดแม่สอด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562...
 • [30 ก.ค. 2562] ข่าว-ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562...
 • [28 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562...
 • [27 พ.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [20 ก.ย. 2561] ข่าว-โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “ส่งเสริมงานบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา” กิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริการให้คำปรึกษา ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2” ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการ Otop Junior Contest ปี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฉลากสินค้า (LOGO) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แบรนด์กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร" ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [23 ส.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ทุ่งโจ้โว้ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างห้างสรรพสินค้าแมคโคร สาขาแม่สอด เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [08 ม.ค. 2561] ข่าว-ฝ่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 ณ ไร่พงศ์คุ้มภัย อ.พบพระ จ.ตาก...
 • [08 ม.ค. 2561] ข่าว-หน่วยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์