Tag Name: บุคลากร

 • [16 มี.ค. 2567] ข่าว-โครงการ “ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace”เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋นบ้านหนองบัวฯ...
 • [14 มี.ค. 2567] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม “DMW Open House 2024”...
 • [09 มี.ค. 2567] ข่าว-กิจกรรม Good DIY by ชมรมรักการอ่าน...
 • [06 มี.ค. 2567] ข่าว-วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบริหารจัดการของหลักสูตร AUN-QA และการบูรณาการ การเรียนการสอน การบริการวิชาและทักษะศตวรรษที่ 12...
 • [06 มี.ค. 2567] ข่าว-กิจกรรมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยการบูรณาการกับรายวิชา (ตำบลแม่จะเรา)...
 • [03 มี.ค. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ลงพื้นที่โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace”...
 • [01 มี.ค. 2567] ข่าว-วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21...
 • [29 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [29 ก.พ. 2567] ข่าว-วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากขิงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน...
 • [29 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21...
 • [28 ก.พ. 2567] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน จัดกิจกรรมการจัดดอกไม้ในแจกันขนาดเล็ก...
 • [28 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรมอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา...
 • [28 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน กลุ่มบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [27 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาข้อมูลความพร้อมและความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [24 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรม​วิชาการ​บัญชี​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ แม่สอด​ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับนักศึกษา​ภาค​กศ.บป.​...
 • 1234»Page 2 from 12 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์