Tag Name: บุคลากร

 • [23 ก.พ. 2567] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม “DMW Open House 2024”...
 • [19 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรม​วิชารัฐประศาสนศาสตร์ ​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ แม่สอด​ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2/2566...
 • [17 ก.พ. 2567] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดงาน Good coffee & Green market...
 • [17 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรม Good DIY by ชมรมรักการอ่าน...
 • [16 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาแนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ ณ กลุ่มจักสาน พบพระทรายงาม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • [15 ก.พ. 2567] ข่าว-ทีมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานให้มีมาตรฐาน...
 • [14 ก.พ. 2567] ข่าว-ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการในโอกาสได้รับรางวัลการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด “ธุรกิจชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”...
 • [14 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรมจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้น่าอยู่...
 • [13 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ...
 • [12 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรมพัฒนาความรู้นอกห้องเรียน โดยศึกษาดูงานสถานประกอบการ...
 • [07 ก.พ. 2567] ข่าว-คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร...
 • [07 ก.พ. 2567] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน กิจกรรมทำพวงกุญแจจากลูกปัด...
 • [23 ม.ค. 2567] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกันพัฒนาการผลิตและการแปรรูปกาแฟมอโก้คี...
 • [22 ม.ค. 2567] ข่าว-กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล...
 • [21 ม.ค. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพบัญชี และเทคโนโลยีสมัยใหม่...
 • 12345»Page 3 from 12 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์