Tag Name: พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ "Startup Idea to Startup 2019" โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [14 ส.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [12 ม.ค. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มกราคม 2561...
 • [19 ธ.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2560...
 • [12 ก.ย. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมสัมมนาทางการบัญชีให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [06 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [05 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [05 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 ส.ค. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกโปรแกรมวิชา ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ส.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ ณ Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Technology (UniKL MITEC) ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 15-29 กรกฏาคม 2560...
 • [07 ส.ค. 2560] ข่าว-ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมแต่งหน้า ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [03 ส.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [24 ก.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดอบรมธรรมะและบำเพ็ญประโยชน์  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ วัดตรีรัตนาราม บ้านหนองบัวคูณ ต.แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [30 มิ.ย. 2560] ข่าว-กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ "ทุนนักศึกษามีความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560...
 • [25 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์ EPUB3 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2560 ...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์