Tag Name: พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ "Startup Idea to Startup 2019" โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [14 ส.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [12 ม.ค. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มกราคม 2561...
 • [19 ธ.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2560...
 • [12 ก.ย. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมสัมมนาทางการบัญชีให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [06 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [05 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [05 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 ส.ค. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกโปรแกรมวิชา ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ส.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ ณ Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Technology (UniKL MITEC) ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 15-29 กรกฏาคม 2560...
 • [07 ส.ค. 2560] ข่าว-ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมแต่งหน้า ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [03 ส.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [24 ก.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดอบรมธรรมะและบำเพ็ญประโยชน์  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ วัดตรีรัตนาราม บ้านหนองบัวคูณ ต.แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [30 มิ.ย. 2560] ข่าว-กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ "ทุนนักศึกษามีความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560...
 • [25 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์ EPUB3 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2560 ...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์