Tag Name: พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

 • [19 เม.ย. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เค็มน้ำแร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่...
 • [02 เม.ย. 2567] ข่าว-กิจกรรมเรียงร้อยดวงใจ ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี...
 • [24 มี.ค. 2567] ข่าว-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำสู่การเป็นนักการจัดการสมัยใหม่ ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร”...
 • [22 มี.ค. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาอาชีพ นิทรรศการ“ส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและการแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Towards a Sustainable Borderland : Education, Careers, Development”...
 • [21 มี.ค. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21...
 • [18 มี.ค. 2567] ข่าว-กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตรการสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์...
 • [18 มี.ค. 2567] ข่าว-คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่...
 • [09 มี.ค. 2567] ข่าว-กิจกรรม Good DIY by ชมรมรักการอ่าน...
 • [06 มี.ค. 2567] ข่าว-วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบริหารจัดการของหลักสูตร AUN-QA และการบูรณาการ การเรียนการสอน การบริการวิชาและทักษะศตวรรษที่ 12...
 • [06 มี.ค. 2567] ข่าว-กิจกรรมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยการบูรณาการกับรายวิชา (ตำบลแม่จะเรา)...
 • [03 มี.ค. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ลงพื้นที่โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace”...
 • [01 มี.ค. 2567] ข่าว-วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21...
 • [29 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [29 ก.พ. 2567] ข่าว-วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากขิงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน...
 • [29 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21...
 • 123»Page 1 from 9 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์