Tag Name: พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

  • [09 มี.ค. 2560] ข่าว-ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง/กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด...
  • [07 มี.ค. 2560] ข่าว-หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
  • [02 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนสมุดบันทึกฝึกปฏิบัติงานประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
  • [02 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559” ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
  • [27 ก.พ. 2560] ข่าว-งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
  • [16 ก.พ. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมเข้าวัดอบรมธรรมมะและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วัดโพธิคุณ อำเภอแม่สอด จ.ตาก ...
  • [05 ก.พ. 2560] ข่าว-โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560...
  • [04 ก.พ. 2560] ข่าว-โครงการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนอำเภอชายแดน จังหวัดตาก กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560...
  • [02 ก.พ. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนแผนที่โดยใช้โปรแกรม VISIO ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
  • [24 ม.ค. 2560] ข่าว-คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำโดยอาจารย์พัชรมณ อ่อนเชด ได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ...
  • [28 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559...
  • [28 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม English in the garden เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559...
  • [27 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการนำเสนอวิจัยทางการบัญชี เพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาวิจัยทางการบัญชี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559...
  • [26 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ในวันศุกร์ ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559...
  • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN on Tour 2017 ณ ประเทศกัมพูชา...
  • 123Page 2 from 3 หน้า

    Recent Posts

    Tags

    TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์