Tag Name:โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [09 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [20 มิ.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์ ได้รับรางวัลคณาจารย์ผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน 5955201 ระดับปริญญาตรี ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี กิจกรรมอบรมวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2562...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้สรุปองค์ความรู้ที่งานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดทำบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาล ...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน ในวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ราชานุรักษ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี...
 • [14 ก.พ. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการพัฒนาบุคลิกภาพ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-โครงการ OTOP JUNIOR CONTEST ปี 2 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำบัญชีครัวเรือน” ร่วมกับโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก...
 • [26 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [23 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญในงานปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธร ในวันที่ 8 มกราคม 2562...
 • [11 ธ.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานกับรายวิชาการบัญชีต้นทุน ณ โรงงานเย็บผ้า เจนจักร-เย็บผ้า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561...
 • [31 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุม อาคารสิรินธร ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561...
 • [04 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียน New blood School...
 • [02 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี เรื่องการเตรียมตัวสู่การเป็นนักบัญชีในอนาคต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 30 กันยายน 2561ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารศิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • 1234Page 1 from 4 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ มาตรฐานวิชาชีพ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์