Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [04 พ.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี...
 • [03 พ.ย. 2566] ข่าว-จัดสัมมนา อบรมหลักสูตร "ภาษีธุรกิจออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ"...
 • [27 ส.ค. 2566] ข่าว-กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ บัญชี...
 • [27 ส.ค. 2566] ข่าว-ไหว้ครู โปรแกรมวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2566 ...
 • [20 ก.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต...
 • [17 ก.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี รับการตรวจประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2565...
 • [24 มิ.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดเสวนาเกี่ยวกับภาษีน่ารู้...
 • [19 มิ.ย. 2566] ข่าว-กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1...
 • [15 มิ.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดกิจกรรม​เตรียม​ความพร้อม​นักศึกษา​ใหม่​ รหัส​ 66...
 • [18 พ.ค. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยเน้นการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ สถานศึกษาต่างๆ...
 • [09 พ.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่นิเทศก์นักศึกษา​ฝึก​ประสบการณ์​วิชาชีพ​บัญช​ี​แบบสหกิจศึกษา...
 • [26 เม.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน...
 • [10 เม.ย. 2566] ข่าว-งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพสูง และกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ...
 • [07 เม.ย. 2566] ข่าว-งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเพื่อจัดทำวารสารวิจัย“สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”...
 • [31 มี.ค. 2566] ข่าว-ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเพื่อจัดทำวารสารวิจัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น...
 • 123»Page 1 from 8 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์