Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [21 ธ.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564...
 • [23 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม Marketing online : Get a business on line ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564...
 • [18 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง รู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่ามืออาชีพ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564...
 • [17 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมหลักสูตร การปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft team) ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2564...
 • [04 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย “รู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่างมืออาชีพ” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)...
 • [18 มี.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ให้กับกลุ่มสตรีชนเผ่าม้ง หมู่ที่ 7 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2564...
 • [16 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 "อบรมการตัดต่อวีดีโอโดยใช้ smartphone" ในวันที่ 12 มีนาคม 2564...
 • [09 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จ...
 • [05 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมรายงานผลการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564...
 • [12 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563...
 • [10 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันปรึกษาหารือประสานงานแบบเครือข่ายร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่สอด เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563...
 • [10 ต.ค. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ร่วมกับ Thai Beverage จัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด ...
 • [07 ต.ค. 2563] ข่าว-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 7 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563 ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มผ้าทอปากะกญอ บ้านมอทะ...
 • [10 ม.ค. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้กับกลุ่มสตรีพลังกร วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ บ้านค้างภิบาล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [25 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาบัญชี จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนักบัญชีรุ่นใหม่ ในยุค 4.0 รายวิชาภาษีอากร 1 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก...
 • 123»Page 1 from 6 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์