Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [23 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม Marketing online : Get a business on line ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564...
 • [18 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง รู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่ามืออาชีพ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564...
 • [17 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมหลักสูตร การปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft team) ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2564...
 • [04 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย “รู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่างมืออาชีพ” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)...
 • [18 มี.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ให้กับกลุ่มสตรีชนเผ่าม้ง หมู่ที่ 7 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2564...
 • [16 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 "อบรมการตัดต่อวีดีโอโดยใช้ smartphone" ในวันที่ 12 มีนาคม 2564...
 • [09 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จ...
 • [05 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมรายงานผลการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564...
 • [12 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563...
 • [10 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันปรึกษาหารือประสานงานแบบเครือข่ายร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่สอด เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563...
 • [10 ต.ค. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ร่วมกับ Thai Beverage จัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด ...
 • [07 ต.ค. 2563] ข่าว-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 7 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563 ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มผ้าทอปากะกญอ บ้านมอทะ...
 • [10 ม.ค. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้กับกลุ่มสตรีพลังกร วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ บ้านค้างภิบาล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [25 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาบัญชี จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนักบัญชีรุ่นใหม่ ในยุค 4.0 รายวิชาภาษีอากร 1 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก...
 • [23 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวบัญชี ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562...
 • 123»Page 1 from 6 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์