Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [19 เม.ย. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เค็มน้ำแร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่...
 • [22 มี.ค. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาอาชีพ นิทรรศการ“ส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและการแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Towards a Sustainable Borderland : Education, Careers, Development”...
 • [03 มี.ค. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ลงพื้นที่โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace”...
 • [29 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21...
 • [24 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรม​วิชาการ​บัญชี​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ แม่สอด​ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับนักศึกษา​ภาค​กศ.บป.​...
 • [13 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ...
 • [12 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรมพัฒนาความรู้นอกห้องเรียน โดยศึกษาดูงานสถานประกอบการ...
 • [21 ม.ค. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพบัญชี และเทคโนโลยีสมัยใหม่...
 • [04 พ.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี...
 • [03 พ.ย. 2566] ข่าว-จัดสัมมนา อบรมหลักสูตร "ภาษีธุรกิจออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ"...
 • [27 ส.ค. 2566] ข่าว-กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ บัญชี...
 • [27 ส.ค. 2566] ข่าว-ไหว้ครู โปรแกรมวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2566 ...
 • [20 ก.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต...
 • [17 ก.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี รับการตรวจประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2565...
 • [24 มิ.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดเสวนาเกี่ยวกับภาษีน่ารู้...
 • 123»Page 1 from 9 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์