เงินนอกงบประมาณ กศ.บป. ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/รหัสกิจกรรม-เงินนอกงบประมาณ กศ.บป.
ประจำปีงบประมาณ 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด


  • จำนวนโครงการรวม 11 โครงการ รวมเป็นเงิน 151,020 บาท
  • ผู้รับผิดชอบโครงการรวม 10 คน
ที่ รหัสโครงการ รหัสกิจกรรม แผนงาน/โครงการ งบประมาณแยกตามไตรมาส รวม ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1 6645000013 โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ - 3,530 - - 3,530 ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
    301013150121 1. การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ - 3,530 - - 3,530  
2 6645000014 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการทั่วไป - 21,170 - - 21,170 อ.ราววาด ยื้มสวัสดิ์
    301013160121 1. กิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการจัดการ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. - 15,120 - - 15,120  
    301013160221 2. กิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการจัดการ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ - 6,050 - - 6,050  
3 6645000015 โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 1,170 15,720 - - 16,890 ผศ.วันชัย เพ็งวัน
    301013170121 1. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมสืบสานตำนานศิลปวัฒนธรรมไทย 1,170 - - - 1,170  
    301013170221 2. การเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - 1,800 - - 1,800  
    301013170321 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิทัลให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า - 9,600 - - 9,600  
    301013170421 4. กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกสถานที่ - 4,320 - - 4,320  
4 6645000016 โครงการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพบัญชี - 21,930 - - 21,930 ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
    301013180121 1. ศึกษาดูงานทางด้านวิชาการ และวิชาชีพบัญชี - 21,930 - - 21,930  
5 6645000017 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ - 17,970 5,400 1,200 24,570 อ.ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
    301013190121 1. อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ - - 5,400 - 5,400  
    301013190221 2. อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักรัฐประศาสนศาสตร์ - - - 1,200 1,200  
    301013190321 3. เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ - 7,410 - - 7,410  
    301013190421 4. ศึกษาดูงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาค กศ.บป.) - 10,560 - - 10,560  
6 6645000018 โครงการส่งเสริมและยกย่องนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี - - - 1,300 1,300 นายวีระ วนาเจริญเขต
     301013200121 1. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมและยกย่องนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม - - - 1,300 1,300  
7 6645000019 โครงการส่งเสริมสุขภาพและจัดบริการด้านการกีฬาสำหรับนักศึกษา 1,930 3,000 2,430 2,000 9,360 นายวรกิตติ์ หงษ์สา
    301013210121 1. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับนักศึกษา 1,500 - - - 1,500  
    301013210221 2. บำรุงรักษาอาคารกีฬาในร่มและสนามฟุตบอล 430 - - 430 860  
    301013210321 3. ส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการสำหรับนักศึกษา - 3,000 2,000 2,000 7,000  
8 6645000020 โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร - 3,260 1,300 - 4,560 นายวีระ วนาเจริญเขต
     301013220121 1. พัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด - - 1,300 - 1,300  
     301013220221 2. เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา - 3,260 - - 3,260  
9 6645000021 โครงการพัฒนานักศึกษาหอพักและจัดบริการด้านที่พักสำหรับนักศึกษา 2,900 3,000 - - 5,900 น.ส.ศิริพร บัวคำ
    301013230121 1. เสริมทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาหอพักตามแนวศาสตร์พระราชา 2,900 - - - 2,900  
     301013230221 2. หอพักสีขาว - 3,000 - - 3,000  
10 6645000022 โครงการบริหารจัดการสนับสนุนการเรียนการสอน 11,810 - - - 11,810 น.ส.ศิริทร ศิริคุณ
    301013240121 1. เช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในปีงบประมาณ (ต.ค. 65 – ก.ย. 66) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 11,810 - - - 11,810  
11 6645000023 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) - - 4,500 25,500 30,000 นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา
    301013250121 1. อบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร - - 4,500 - 4,500  
    301013250221 2. อบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา - - - 1,800 1,800  
    301013250321 3. ตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงาน - - - 23,700 23,700  
รวมเงินนอกงบประมาณ (กศ.บป.) 17,810 89,580 13,630 30,000 151,020  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน