การแจ้งและการตรวจสอบการรับวัคซีนโควิด-19

ช่องทางการแจ้ง (ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การตรวจสอบการรับวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร