โครงการการพัฒนาทักษะไอซีทีสู่ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 2559

โครงการการพัฒนาทักษะไอซีทีสู่ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 2559

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนรักไอซีที สู่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการการพัฒนาทักษะไอซีทีสู่ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมศรีสักทอง และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อเข้าสู่การเรียนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ภายในค่ายมีการอบรมให้ความรู้การสร้างสื่อด้วย SwishMax กิจกรรมฐานวิชาการด้าน ICT จำนวน 5 ฐาน ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนด้าน ICT ที่มีจิตสำนึกและจรรยาบรรณในการใช้ ICT ที่ถูกต้องเหมาะสม สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นการจัดกิจกรรมรวม 2 วัน 1 คืน และมีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 50 คน