ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรม การสอบ TOEIC ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมรตนมณี

ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรม การสอบ TOEIC ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมรตนมณี

ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมการสอบ TOEIC

ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมรตนมณี

 

ภาพกิจกรรม

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม การสอบ TOEIC ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมรตนมณี มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 จำนวน 103 คนและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร

โดยจะเริ่มลงทะเบียนในเวลา 11.00 – 11.45 น. เท่านั้น และเริ่มสอบเวลา 12.00 น.