โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการการบริหารจัดการแรงงานและกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงงานยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก (แม่สอด)

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการการบริหารจัดการแรงงานและกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงงานยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก (แม่สอด)

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

กระบวนการการบริหารจัดการแรงงานและกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ณ โรงงานยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก (แม่สอด)

 

QR CODE

 

โปรแกรมวิขาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการการบริหารจัดการแรงงานและกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงงาน ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก (แม่สอด) Unique Plastic Industry (Mae Sot) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ภาค กศ.บป. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน ให้แก่นักศึกษา โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงาน ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก (แม่สอด) Unique Plastic Industry (Mae Sot) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกรายใหญ่ที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีขอบเขตการศึกษาดูงานในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการแรงงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยธุรกิจ รวมไปถึงกระบวนการผลิตวัตถุดิบและสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
ต้องขอขอบพระคุณ ผู้จัดการ บริษัทยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก (แม่สอด) และพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ข้อมูล ความรู้ รวมไปถึงแนวคิดและหลักในการทำงาน รวมไปถึงหลักในการดำรงชีวิตแก่นักศึกษา

 

QR CODE

อาจารย์ธนัชพร หาได้
ผู้เขียนข่าว 


%d bloggers like this: