งานบริการวิชาการ จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ

งานบริการวิชาการ จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ

งานบริการวิชาการ จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท
กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ

 

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีความประสงค์จะจัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างศรัทธาแก่ประชาชนและเกษตรกร ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ หมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข อ.พบพระ จ.ตาก