โครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสำรวจและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

โครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสำรวจและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

โครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสำรวจและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

 

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสำรวจและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้กับบุคลากร ภายในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 41 คน วิทยากรโดย ดร.ขวัญชัย ขัวนา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด